Site Overlay

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
• 1.1 Vpt Lifestyle: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan
Vpt Lifestyle op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
• 1.2 Klant: de wederpartij van Vpt Lifestyle die een product of dienst afneemt.
Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
• 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
waarbij Vpt Lifestyle als opdrachtnemer optreedt.
• 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten
dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
deze door Vpt Lifestyle uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
• 2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing.
Artikel 3: Vpt Lifestyle Diensten
• 3.1 Een Vpt Lifestyle dienst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• 3.2 Een Vpt Lifestyle dienst kan elk moment van de maand ingaan en elke
maand opgezegd worden.
• 3.3 Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor Vpt Lifestyle diensten. Vpt
Lifestyle diensten lopen automatisch door totdat er en opzegging plaats vindt.
• 3.4 Vpt Lifestyle verleent geen restitutie op Vpt Lifestyle diensten.
• 3.5 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Vpt
Lifestyle desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Vpt Lifestyle zich het
recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde diensten.
• 3.6 Bij zwangerschap of ziekte kan, in overleg vooraf tussen Klant en Vpt
Lifestyle, een dienst voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 4: Workshops en cursussen
• 4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door
Vpt Lifestyle aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
• 4.2 Klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf hetlesgeld is voldaan.
• 4.3 Vpt Lifestyle behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops
en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
Artikel 5: Annulering
• 5.1 Annulering van lessen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
• 5.2 Annulering tot 24 uur voor aanvang van de les is kosteloos. Bij annuleringnadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.
Artikel 6: Huisregels
• 6.1 Klant moet altijd de volgende huisregels van Vpt Lifestyle volgen:
1. Geldig lidmaatschap van de sportschool
Om gebruik te kunnen maken van deze sportschool, moet u een huurder /
werknemer zijn bij het W42- en HP-gebouw en in het bezit zijn van een geldig
lidmaatschap voor Vpt Lifestyle.
2. Veilige training
Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid in de sportschool.
Opmerking: wees u bewust van het feit dat u zich in een ruimte met zwaar
materieel bevindt, wees daarom voorzichtig.
3. Juiste sportkleding
Neem passende sportkleding en schone sportschoenen mee.
4. Gebruik een handdoek
Breng een handdoek mee en gebruik deze voor hygiënische doeleinden en om
de apparatuur droog en schoon te houden.
5. Veranderend gebied
We hebben kleedkamers. Gebruik de sportschool niet om kleding of schoenen
te verwisselen.
6. Tassen en persoonlijke bezittingen
Bewaar uw tas en persoonlijke bezittingen in de kluisjes in de kleedkamers.
7. Opruimen en opslaan van apparatuur
Om de sportschool veilig en schoon te houden, bewaart u de apparatuur die u
op de juiste manier hebt gebruikt. Zet alles terug waar het zou moeten zijn.
Reinig de apparatuur (cardio en machines) die u hebt gebruikt met het
meegeleverde schoonmaakmateriaal.

8. Uitrusting delen
In een sportschool is apparatuur voor algemeen gebruik. Dus deel apparatuur
als het druk is of wanneer het wordt gevraagd.
9. Overmatig gedrag
Houd er rekening mee dat je niet de enige bent in de sportschool. Je gedrag
kan andere leden beïnvloeden. Agressief, respectloos en irritant gedrag is niet
toegestaan.
10. Respecteer de Vpt Lifestyle-trainers
Trainers zijn herkenbaar aan shirts met een bedrukt Vpt Lifestyle-logo.

Artikel 7: Verplichtingen Vpt Lifestyle
• 7.1 Vpt Lifestyle behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de
huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming
uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant
onverlet.
• 7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Vpt Lifestyle tot een
inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van
een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt
dus geen garantie in dat klant de les, cursus of workshop met succes zal
doorlopen c.q. afronden.
• 7.3 Vpt Lifestyle behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les,
cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van Klant te weigeren
voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding.
• 7.4 Vpt Lifestyle kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of lessen te herhalen
voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste
lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.
Artikel 8: Prijs en betaling
• 8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
• 8.2 Vpt Lifestyle behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.
Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via prijskaarten in de
studio en via www.Vpt-Lifestyle.com.
• 8.3 Vpt Lifestyle behoudt zich het recht voor een prijsstijging van
kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de
overeenkomst aan Klant door te berekenen.
• 8.4 De betaling van lessen en cursussen geschiedt vooraf. Voor betaling
ontvangt Klant een factuur, welke achteraf geldt als bewijs van deelname en
betaling.
• 8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat
daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Vpt Lifestyle
gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de

toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Vpt Lifestyle alsdan gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
• 8.6 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het
bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag
samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke,
verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de
rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.
Artikel 9: Overmacht
• 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Vpt
Lifestyle liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene
omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Vpt Lifestyle uit
de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden
zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog,
oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere
weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
• 9.2 In geval van overmacht heeft Vpt Lifestyle het recht hetzij de nakoming
van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Vpt
Lifestyle.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
• 10.1 Het afnemen van de diensten van Vpt Lifestyle is geheel voor eigen
risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd
de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele
gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap,
hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de trainer.
Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid,
misselijkheid, etc.) en stel de trainer daarvan op de hoogte.
• 10.2 Vpt Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.
• 10.3 Vpt Lifestyle is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal
of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen
van Klant.
• 10.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig
gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Vpt Lifestyle of W42,
dienen te worden vergoed.
• 10.5 Klant vrijwaart Vpt Lifestyle voor aanspraken van derden. Klant zal
personeelsleden van Vpt Lifestyle, door Vpt Lifestyle ingeschakelde derden
en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
Artikel 11: Opschorting en ontbinding

• 11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat
laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting jegens Vpt Lifestyle, heeft Vpt Lifestyle het recht de nakoming
van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de
overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige
rechten van Vpt Lifestyle in een dergelijk geval.
Artikel 12: Privacy
• 12.1 Als je bij Vpt Lifestyle een dienst hebt, een dienst wilt afnemen, een
training volgt of wilt volgen, uit interesse onze website bezoekt, gebruik
maakt van onze app of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij
bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Vpt Lifestyle willen we transparant zijn, vandaar deze
privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Vpt Lifestyle uiterst zorgvuldig om
met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van
de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet
welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met
jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij
invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Vpt Lifestyle.
• 12.2 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? Vpt Lifestyle
verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.
Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden
zijn.
o Gegevens van onze klanten Wanneer je voor de eerste keer een dienst
afneemt van Vpt Lifestyle verwerken wij in ieder geval jouw naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en
geboortedatum. Ook als je al Vpt Lifestyle klant bent, blijven wij dit
soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de
diensten van Vpt Lifestyle worden, afhankelijk van welke diensten
worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
klantnummer, bezoekregistratie aan de studio, laatste bezoek aan de
studio, type abonnement en/of lessenkaart, informatie die je eventueel
aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Vpt
Lifestyle (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald),
eventuele gegevens die je hebt ingevuld m.b.t. relevante blessures
en/of gezondheid.
o Gegevens van onze websitebezoekers Van bezoekers van onze website,
worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om
persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de
webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats,
huidige locatie of een telefoonnummer.

o Social media-uitingen De gegevens die je zelf invult op social media of

die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-
uitingen worden door Vpt Lifestyle verwerkt. Het kan daarbij gaan om

persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het
betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres,
woonplaats of een telefoonnummer.
• 12.3. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
o Dienstverlening Vpt Lifestyle verwerkt jouw gegevens om haar
diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een account
waardoor je toegang tot de studio’s van Vpt Lifestyle krijgt, het in
behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het
opstellen, en het versturen en incasseren van facturen.
o Informeren Vpt Lifestyle verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk
via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je
ontvangt informatie over de status van jouw abonnement of leskaart.
Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten
van Vpt Lifestyle. Voor deze berichten zal je je moeten aanmelden en
kun je je te allen tijde afmelden.
o Analyses & (markt)onderzoek Jouw persoonsgegevens kunnen wij
gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses,
met als doel om de diensten van Vpt Lifestyle te verbeteren. Ook
kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of
marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij
beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of
niet.
o Rapportage Vpt Lifestyle verwerkt gegevens van klanten voor het
doen van statistische analyses en het maken van
managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages
worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en
wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten
worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil
zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat,
maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op
gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.
o Contact met klanten Als je contact met ons opneemt of wij contact met
je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een
andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen
medewerkers van Vpt Lifestyle later zien dat er al eerder contact met
je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen.
Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten,
facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij
verkoopgesprekken.
o Wettelijke verplichting Vpt Lifestyle kan op grond van wet- of
regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken
en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe

bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom
verzoekt.

• 12.4 Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? Vpt Lifestyle
zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies,
vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm
van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij
onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen
voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere computer met
gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw
gegevens niet voor alle medewerkers van Vpt Lifestyle zijn in te zien. Maar
ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze
beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
• 12.5 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens voor
zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De
uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een
abonnement of leskaart van Vpt Lifestyle hebt, dan bewaren wij jouw
gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je abonnement of leskaart.
Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens
geanonimiseerd dan wel gewist.
• 12.6 Maakt Vpt Lifestyle bij de verwerking van gegevens gebruik van
diensten van derden? Vpt Lifestyle maakt gebruik van diensten van andere
partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en
pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de
bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij
derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek,
incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties,
webanalyse en applicaties/SAAS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in
het kader klantenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app,
telefonische contacten en bankverkeer.
• 12.7 Verstrekt Vpt Lifestyle gegevens aan derden? Vpt Lifestyle verstrekt of
verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Vpt Lifestyle kan echter op
grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te
verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe
bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
• 12.8 Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw
persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen
vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de
verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg
over de verschillende rechten.
o Inzage gegevens Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens
en een kopie daarvan te ontvangen.

o Rectificatie gegevens Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten
corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze
onvolledig zijn. Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de
persoonlijke gegevens die Vpt Lifestyle bewaart. Ook bestaat de
mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen.
Hiervoor kan een account aangemaakt worden op Vpt Lifestyle
Online.
o Wissen gegevens Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te
wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de
gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je
succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de
persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
o Beperking van de verwerking Je hebt het recht om de beperking van
een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke
gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van
persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking
onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens
worden gewist, indien Vpt Lifestyle de gegevens niet meer nodig heeft
maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en
wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht
op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de
persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel
de verwerking in de toekomst te beperken.
o Overdraagbaarheid gegevens Je hebt recht om jouw gegevens te laten
overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens
vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere
dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een
Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht
geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op
toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via
geautomatiseerde procedures wordt verricht.
o Bezwaar tegen verwerking Je hebt altijd recht om op grond van
redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de
verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van
algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag mocht Vpt Lifestyle die zijn toegekend en indien de
verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van Vpt Lifestyle of een derde, wanneer
jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van
jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail
sturen naar hallo@Vpt Lifestyle.nl. Of je kunt per post een verzoek
sturen naar: Vpt Lifestyle, T.a.v. de afdeling Customer Care, Laan van
Meerdervoort 96b, 2517 AR Den Haag, Nederland. Vermeld bij jouw
verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”,

“rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en
telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het
verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze
privacyverklaring en over het beleid van Vpt Lifestyle kun je contact
opnemen met: hallo@Vpt Lifestyle.nl

Artikel 13: Auteursrecht en eigendom
• 13.1 Van het door Vpt Lifestyle verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten
voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of
openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vpt Lifestyle. Het is niet
toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 14: Klachten
• 14.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend
onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op
heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Vpt Lifestyle zal zo snel
mogelijk na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij
onduidelijkheid zal Vpt Lifestyle contact opnemen met de indiener van de
klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een trainer zal contact opgenomen
worden met de trainer. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
• 14.2 Mochten Vpt Lifestyle en klager het niet eens worden over een oplossing,
dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de
Geschillencommissie is bindend voor partijen.
• 14.3 Klachten worden geregistreerd bij Vpt Lifestyle en worden vertrouwelijk
behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor
direct belanghebbenden.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• 15.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
• 15.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten
ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Den Haag.

Terms and Conditions

Disclaimer: The Dutch Terms and Conditions are legally binding, whereas the
English translation of these Terms and Conditions are a courtesy service.
Article 1: Definitions
• 1.1 Vpt Lifestyle: The user of the stated terms and conditions and all
companies and organizations in any way related to Vpt Lifestyle.
• 1.2 Client: The party who purchases a product or service from Vpt Lifestyle.
Article 2: Applicability and Validity
• 2.1 These general terms and conditions apply to all agreements wherein Vpt
Lifestyle is the acting contractor.
• 2.2 Agreements concerning deviations from the here stated terms and
conditions are only valid when they are confirmed by Vpt Lifestyle in writing.
• 2.3 If at any time one or more of the provisions of the stated terms and
conditions become wholly or partially invalid, or become void, then the
remainder of these terms and conditions will continue to be fully applicable.
Article 3: Lesson cards, Membership and Individual Lessons
• 3.1 A Vpt Lifestyle service is strictly personal and non-transferable.
• 3.2 A Vpt Lifestyle service can start at any time of the month and monthy
terminable.
• 3.3 There is a one month notice period for Vpt Lifestyle services. Vpt
Lifestyle service run until the we receive a written termination.
• 3.4 Vpt Lifestyle does not refund its services.
• 3.5 The lesson schedule can be found on the website. The schedule is subject
to changes and modifications by Vpt Lifestyle. Vpt Lifestyle reserves the right
to cancel lessons. Changes in the schedule do not entitle the client to a refund
or renewal of already-purchased Vpt Lifestyle services.
• 3.6 A Vpt Lifestyle service can temporarily be suspended in case of pregnancy
or illness. The temporary suspension must be arranged in advance between the
Client and Vpt Lifestyle.
Article 4: Workshops and Courses
• 4.1 Workshops and courses offered by Vpt Lifestyle will only be provided if
the minimum amount of required registrations are obtained for said workshop
or course.
• 4.2 The Client may participate in the workshop or course only if the full fee
has been paid to Vpt Lifestyle in advance.

• 4.3 Vpt Lifestyle reserves the right to make changes concerning the
organization and content of the workshops and courses offered by Vpt
Lifestyle.
Article 5: Cancellation of Attendance
• 5.1 Cancellation of attendance to Vpt Lifestyle service is only official if stated
in writing.
• 5.2 Cancellation of attendance to Vpt Lifestyle service is free of charge if the
cancellation is made up to 24 hours before the appointment. If the cancellation
occurs after the 24 hour threshold, the Client is liable for full payment.
Article 6: House Rules
• 6.1 The Client must always follow the house rules, as stated by Vpt Lifestyle:
1. Valid gym membership
In order to make use of this gym, you need to be a tenant/ employee at the W42
and HP building and be in possession of a valid Vpt Lifestyle membership.
2. Safe training
You are responsible for your own safety in the gym. Notice: Be aware of the fact
that you are in a space with heavy equipment, therefore be cautious.
3. Proper sports wear
Bring proper sportswear and clean sports shoes.
4. Use a towel
Bring and use a towel for hygienic purposes and to keep the equipment dry and
clean.
5. Changing area
We have dressing rooms. Please do not use the gym to change clothes or shoes.
6. Bags and personal belongings
Store your bag and personal belongings in the lockers in the changing rooms.
7. Cleaning up and storing equipment
To keep the gym safe and clean, you should store the equipment you have used
properly. Put everything back where it should be. Please clean up the equipment
(cardio and machines) you have used with the provided cleaning material.
8. Sharing equipment
In a gym, equipment is for common use. So please share equipment when it is
crowded or when it is requested.
9. Excessive behaviour

Please take into account that you are not the only one in the gym. Your behaviour
can influence other members. Aggressive, disrespectful and annoying behaviour is
not allowed.
10. Respect the Vpt Lifestyle Trainers
Trainers are recogniseable by shirts with a printed Vpt Lifestyle logo.

Article 7: Obligations to be upheld by Vpt Lifestyle
• 7.1 Vpt Lifestyle reserves the right to refuse participation to any Client who,
in the opinion of Vpt Lifestyle, does not abide by the house rules as stated in
Article 6. Payment obligations of the Client who has been refused
participation by Vpt Lifestyle remain unaffected.
• 7.2 The admission of a Client to a lesson, course, workshop or training on the
basis of meeting the admission requirements does not guarantee that the Client
will successfully complete the lesson, course, workshop or training.
• 7.3 Vpt Lifestyle reserves the right to cancel a lesson, course, workshop or
training without stating the reason thereof. Vpt Lifestyle reserves the right to
refuse participation to any Client prior to the start of a lesson, course,
workshop or training, without stating the reason thereof.
• 7.4 Vpt Lifestyle in under no obligation to repeat the offered courses and / or
training to Clients who were unable to attend. The payment in full of missed
courses and/ or training remain the obligation of the Client.
Article 8: Pricing and Payment
• 8.1 All prices are stated in Euro and include VAT, unless otherwise stated.
• 8.2 Vpt Lifestyle reserves the right to change the prices on all services offered.
New pricing will be communicated through price charts available at the the
studios and on the website www.Vpt-Lifestyle.com.
• 8.3 Vpt Lifestyle may increase the pricing of their services without notice. The

Client will only be responsible for complying with the price increase on not-
yet purchased services. All services purchased at the lower price are not

subject to the price increase.
• 8.4 Payment of Vpt Lifestyle services are to be made in advance. The Client
has the right to receive a invoice in advance from Vpt Lifestyle as proof of
payment and participation.
• 8.5 Vpt Lifestyle is entitled to suspend its contractual obligations toward the
Client when the Client fails to make a payment or makes an incomplete
payment towards any service offered by Vpt Lifestyle. In case of Client’s
failure to pay, Vpt Lifestyle reserves the right to refuse the Client access to its
premises and is furthermore entitled to terminate any agreement made

between the Client and Vpt Lifestyle. Vpt Lifestyle also reserves the right to
dun the Client in case of failed, late or incomplete payments.
• 8.6 In case of late or incomplete payment the Client will be subjected to
additional penalty fees and interest over the original dues owed. The Client is
responsible for any additional costs added to the original dues, both judicial
and extrajudicial. Only after customer has paid the original dues, penalty fees,
and interest, will the Client be able to make new agreements with Vpt
Lifestyle.
Article 9: Force Majeure
• 9.1 Definition of Force Majeure: Events taking place outside the direct
influential sphere of Vpt Lifestyle, or any unforeseen circumstances which
temporarily or permanently prevent Vpt Lifestyle from fulfilling its
obligations toward the Client. Such circumstances include: restrictive
government measures, mobilization, war, threat of war, revolution, strikes,
seizure of property, confiscation of property, extreme weather conditions,
natural disasters, lack of transportation methods, the defaulting of a third party
whose services have been commissioned by Vpt Lifestyle.
• 9.2 In case of force majeure, Vpt Lifestyle reserves the right to suspend its
obligations towards the Client without judicial intervention and without
obligation to pay any total or partial compensation to the Client, at the
discretion of Vpt Lifestyle.
Article 10: Liability
• 10.1 The purchase of services offered by Vpt Lifestyle is at the Client’s own
risk. If the Client is in doubt about the condition of their health, It is advisable
to consult a medical professional. The Client is obliged to report any
compromising health or other physical conditions (eg. Pregnancy, high blood
pressure, muscle or joint pain, etc) to trainer. The Client is advised to interrupt
the activity in the event of discomfort and warn the teacher or therapist
thereof.
• 10.2 Vpt Lifestyle is not liable for any material or immaterial damages
resulting from accident or injury to the Client on Vpt Lifestyle premises.
• 10.3 Vpt Lifestyle is not liable for loss, embezzlement, theft or damage to the
Client or the Client’s property, whether direct or indirect.
• 10.4 Intentional or unintentional damage caused to the property of Vpt
Lifestyle or W42 by improper use of the Client should be duly compensated
by the Client.
• 10.5 Client cannot indemnify any third parties working in conjunction with

Vpt Lifestyle: employees, third-party contractors and employees of said third-
party contractors hired by Vpt Lifestyle are never liable to a Client’s

indemnification.
Article 11: Suspension and Termination

• 11.1 If at the time of delivery of services it is found that the Client does not
properly comply with their obligations toward Vpt Lifestyle in terms of
payment and house rules, Vpt Lifestyle reserves the right to suspend or
terminate all agreements made with the Client. Suspension of agreements are
to be made at Vpt Lifestyle’s discretion without any notice or judicial
intervention and without being obliged to pay any compensation to the Client,
whole or partial, and without liability on the part of Vpt Lifestyle.
Article 12: Privacy
• 12.1 If you have a membership or lesson card with Vpt Lifestyle, want to
purchase a membership or a lesson card, follow a course or want to follow a
course, want to book a treatment, visit our website with interest, use our app or
respond to our social media statements, then we need certain personal
information from you. We want to be transparent about the processing of your
personal data by Vpt Lifestyle, hence this privacy statement. Naturally, Vpt
Lifestyle handles your personal data with the utmost care and complies with
the laws and regulations relating to the protection of personal data, such as the
General Data Protection Regulation (GDPR). We have listed for you which
data we process about you, why we do it and how we handle your personal
data. In addition, it explains how you can influence the processing of your
personal data by Vpt Lifestyle.
• 12.2 Which personal data are processed by us? Vpt Lifestyle processes
personal data. According to the GDPR, personal data is “all information about
an identified or identifiable natural person”. These are all data that can be
traced directly or indirectly to your person.
o Information from our customers When you purchase a service from
Vpt Lifestyle for the first time, we at least process your name, address,
place of residence, telephone number, e-mail address, gender and date
of birth. Even if you are already a Vpt Lifestyle customer, we will
continue to process this type of personal data from you. When using
the services of Vpt Lifestyle, depending on which services are taken,
the following personal data are also processed: client number, which
studio you have designated as a home studio, visit registration at the
studio, last visit to the studio, type of subscription and / or lesson card,
information you may have given to our customer service, your
financial status at Vpt Lifestyle (purchased services and products and
whether these have been paid), any details you have filled in regarding
relevant injuries and / or health.
o Data from our website visitors Visitors to our website also process
personal data. This concerns personal data that you enter on, for
example, the contact page or the webshop itself, such as your e-mail
address, name, address, place of residence, current location or a
telephone number.
o Social media expressions The data that you enter yourself on social
media or that we collect as a result of your reactions to social media
statements are processed by Vpt Lifestyle. This may include personal
data that you enter on, for example, the contact page of the relevant

platform, such as your e-mail address, name, address, place of
residence or a telephone number.
• 12.3 With what purpose do we process your data?
o Services Vpt Lifestyle processes your data to provide you with
services. To create an account that gives you access to the Vpt
Lifestyle studios, handling and answering questions and complaints,
drafting, and sending and collecting invoices.
o To inform Vpt Lifestyle processes your data in order to inform you
mainly by e-mail (or in a few cases by telephone). You will receive
information about the status of your subscription or lesson card. You
will also receive information about similar products and services from
Vpt Lifestyle. You will have to sign up for these messages and you can
unsubscribe at any time.
o Analysis & (market) research We can use your personal data for
conducting research and carrying out analysis, with the aim of
improving the services of Vpt Lifestyle. We can also ask you if you
would like to participate in a no-obligation customer or market
research in order to improve our services. You decide whether you
want to participate by giving permission or not.
o Reporting Vpt Lifestyle processes customer data for statistical
analyzes and management reports. On the basis of these analyzes and
reports decisions are made, products and services are evaluated, and it
is checked whether campaigns are effective. Customer data is used for
this purpose on an aggregated level. Aggregate means that the data
does not contain information about individual members, but only
contains information about certain groups based on usage, age or new
customers.
o Contact with customers If you contact us or we contact you by phone,
e-mail, social media, chat or in another way, your data will be
registered. This way, Vpt Lifestyle employees can later see that you
have been in contact with you before and about it. That way we can
help you faster and better. For example, consider questions about
services, complaints, invoices and payments if you participate in
market research and sales discussions.
o Legal obligation Vpt Lifestyle may be required by law or regulation to
process your personal data and / or provide it to third parties. For
example, when a competent authority such as, for example, the tax
authorities so requests.

• 12.4 How do we deal with the security of your data? Vpt Lifestyle provides
appropriate technical and organizational security measures to protect the
personal data against, among other things, loss, destruction or damage,
unauthorized access or any other form of unlawful processing of your personal
data. We do this, among other things, by taking physical and organizational
measures for access security, shielding each computer with username and

password and authorization management so that your data cannot be viewed
by all Vpt Lifestyle employees. But also keeping software up-to-date and
regularly testing our security measures.
• 12.5 How long do we keep your data? We will retain your data insofar as this
is necessary for the realization of the purposes for which we process your data
and for no longer than legally permitted. The ultimate storage period differs
per type of personal data. If you have a Vpt Lifestyle subscription or lesson
card, we will keep your details during the term of your subscription or lesson
card. After the retention period has expired, your personal data will be
anonymized or deleted.
• 12.6 Does Vpt Lifestyle use third-party services when processing data? Vpt
Lifestyle uses services from other parties. This only happens after screening in
the field of security and privacy and only after the company has signed an
agreement regarding the use and protection of personal data. Activities
involving third parties are: (online) marketing, market research, collection,
advertising and analyzing effectiveness of advertisements, web analysis and
applications / SAAS services that are used in the context of customer
administration, customer service and marketing, mobile app, telephone
contacts and bank traffic.
• 12.7 Does Vpt Lifestyle provide information to third parties? In principle, Vpt
Lifestyle does not provide or sell information to third parties. However, Vpt
Lifestyle may be required by law or regulation to process your personal data
and / or provide it to third parties. For example, when a competent authority
such as, for example, the tax authorities so requests.
• 12.8 How can you influence the processing of your personal data? In the
GDPR a number of rights of those involved are recorded. Everyone has the
right to view, correct or add to his personal details, to have them deleted, to
request a limitation of the processing, to have them transferred and to object to
the processing of his or her personal data. Below is a brief explanation of the
various rights.
o Access of data You have the right to inspect your personal data and to
receive a copy of it.
o Rectification of data You have the right to have your personal data
corrected if these are incorrect and have them supplemented if they are
incomplete. There is the possibility to access the personal data that Vpt
Lifestyle saves. There is also the possibility to change incorrect
information / incorrect data. An account can be created for this at Vpt
Lifestyle Online.
o Deletion of data You can request your personal data to be deleted, and
this is honored in the following cases: because the data is no longer
necessary for the purposes for which it was collected or processed,
because you withdraw your consent because you have successfully
objected to the processing, because the personal data have been
processed unlawfully or to comply with a legal obligation.

o Limitation of processing You have the right to request and obtain the
limitation of a processing in a number of specific cases: during the
period of dispute of the correctness of personal data and the
verification thereof, if the processing has proved to be unlawful but
you do not want the data will be erased if Vpt Lifestyle no longer
needs the data, but you still need the data for legal action and if you
have objected to the processing and you are still awaiting the response
to the objection. You ask, as it were, to mark the personal data
(temporarily locked) with the aim of limiting processing in the future.
o Portability of data You have the right to have your data transferred.
With this you can request a copy of your personal data and get it, for
example, from another service provider. The data will be provided in a
structured, current and machine-readable form. Think of an Excel file,
CSV file or will be downloadable. This right only applies if the
processing of the data is based on permission or an agreement and if
the processing is carried out via automated procedures.
o Objection against processing You always have the right, on the
grounds of your particular situation, to deal with: the processing of
your personal data on the basis of a general interest task or a task in the
exercise of the public authority if Vpt Lifestyle were granted and if the
processing is necessary for the defense of the legitimate interests of
Vpt Lifestyle or a third party, if your interests weigh more heavily. If
you want to use one of your rights, you do so as follows. You can send
your request by e-mail to hallo@Vpt Lifestyle.nl. Or you can send a
request by post to: Vpt Lifestyle, Attn Customer Care, Laan van
Meerdervoort 96b, 2517 AR The Hague, The Netherlands. Always
state which request you are requesting: “access request”, “rectification
request”, etc. and state your name, address and telephone number. You
will receive a response within one month at the latest after receiving
the request. For questions about this privacy statement and the Vpt
Lifestyle policy, please contact: hallo@Vpt Lifestyle.nl

Article 13: Copyright and Ownership
• 16.1 All rights are reserved on all the teaching materials provided by Vpt
Lifestyle. No part of any publication (s) may be stored digitally or published
in any form without written consent of Vpt Lifestyle. It is not permitted to
make Vpt Lifestyle teaching materials available to third parties.
Article 14: Complaints
• 14.1 Complaints may be submitted in writing, by mail or phone, by stating the
date, place and situation of the complaint, together with a resolution proposal
from the Client. Vpt Lifestyle will respond within four weeks of receiving the
Client’s proposal for resolution. Vpt Lifestyle will contact the complainant if
there are any uncertainties regarding the complaint and/or resolution proposal.
If the complaint involves a teacher, the Client will be contacted by the teacher.
Vpt Lifestyle will follow up with a proposal to resolve your complaint.

• 14.2 In the case that Vpt Lifestyle and the complainant do not reach a
resolution, the complaint shall be submitted to the Disputes Committee of the
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. The Disputes
Commission decision is final and binding for both parties.
• 14.3 Complaints fall under privacy regulations and are only made transparent
to the related parties.
Article 15: Governing Law and Jurisdiction
• 15.1 All agreements are subject to Dutch Law.
• 15.2 Any dispute that may arise from an agreement shall be exclusively
submitted to the appropriate court in the district of The Hague.

Contact